About

English / 한국어 / Tiếng Việt

Welcome! My name is Ngân! (pronounced “Na-Ung”). I operate Happy Day Spa, formerly known as Ngan Spa or JoyLuckSpa.

My new location is: 269 Nguyễn Tất Thành

I now provide mobile (delivery) massage and manicure services. Schedule an appointment and I will gladly drive to your place of work or residency. In this time of heightened health concerns, I am also happy to follow whatever safety protocols you prefer.

Over the past 10 years, I have developed an honorable reputation. I have felt blessed and honored to have many of you as repeat customers. Thank you for your support during this trying time.

My services are 100% satisfaction guaranteed. I stand behind my name and reputation. I encourage you to relax and recharge under my care. Please send me an email if you would like to schedule a session, or feel free to call 0935.664.121.

Thank you!

I encourage you to read my TripAdvisor reviews from the past several years. 🙂


어서 오십시오!

어서 오십시오! 제 이름은 Ngân입니다! ( “Na-Ung”로 발음). 나는 이전에 Ngan Spa 또는 JoyLuckSpa로 알려진 Happy Day Spa를 운영합니다.

내 새 위치 : 269 Nguyễn Tất Thành

이제 모바일 (배달) 마사지와 매니큐어 서비스를 제공하고 있습니다. 약속을 잡으면 나는 기꺼이 당신의 직장이나 거주지로 운전할 것입니다. 건강에 대한 우려가 높아진이시기에 저는 여러분이 선호하는 안전 프로토콜을 따를 수있어서 기쁩니다.

지난 10 년 동안 저는 명예로운 명성을 쌓았습니다. 많은 분들이 단골 손님으로 오신 것을 영광스럽게 생각합니다. 이 노력의 시간 동안 귀하의 지원에 감사드립니다.

내 서비스는 100 % 만족이 보장됩니다. 나는 내 이름과 명성을지지합니다. 나는 당신이 내 보살핌 아래에서 긴장을 풀고 재충전하기를 권장합니다. 세션을 예약 하시려면 저에게 이메일을 보내 주시거나 0935.664.121로 전화 주시기 바랍니다.

감사합니다!

지난 몇 년 동안 트립 어드바이저 후기를 읽어 보시기 바랍니다. 🙂


Chào mừng bạn

Chào mừng bạn Tôi tên là Ngân! Tôi điều hành Happy Day Spa, trước đây gọi là Ngân Spa hoặc JoyLuckSpa.

Tôi có một vị trí mới sạch sẽ! 269 Nguyễn Tất Thành

Hiện tôi cung cấp dịch vụ mát-xa và làm móng di động (giao hàng). Lên lịch hẹn và tôi sẽ sẵn lòng lái xe đến nơi làm việc hoặc nơi ở của bạn. Trong thời điểm các mối quan tâm về sức khỏe ngày càng gia tăng như hiện nay, tôi cũng sẵn lòng tuân theo bất kỳ quy trình an toàn nào bạn thích.

Trong 10 năm qua, tôi đã phát triển một danh tiếng đáng nể. Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự khi có nhiều bạn là khách hàng thân thiết. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn trong những ngày thử thách này.

Dịch vụ của tôi được đảm bảo 100%. Tôi đứng đằng sau tên và danh tiếng của tôi. Tôi khuyến khích bạn thư giãn và nạp lại dưới sự chăm sóc của tôi. Vui lòng gửi email cho tôi nếu bạn muốn lên lịch cho một phiên, hoặc vui lòng gọi 0935.664.121.

Cảm ơn bạn!

Tôi khuyến khích bạn đọc các đánh giá trên TripAdvisor của tôi từ nhiều năm qua. 🙂