About

English / 한국어 / Tiếng Việt

Welcome! My name is Ngân! (pronounced “Na-Ung”). I operate Happy Day Spa, formerly known as Ngan Spa or JoyLuckSpa.

My new location is: 7 Nguyen Tri Phuong

I am delighted to share that I now have a fixed spa location again offering massage and manicure services.

Over the past 10 years, I have developed an honorable reputation. I have felt blessed and honored to have many of you as repeat customers. Thank you for your support during this trying time.

My services are 100% satisfaction guaranteed. I stand behind my name and reputation. I encourage you to relax and recharge under my care. Please send me an email if you would like to schedule a session, or feel free to call or text: 0935.664.121.

Thank you!

I encourage you to read my TripAdvisor reviews from the past several years. 🙂


어서 오십시오!

어서 오십시오! 제 이름은 Ngân입니다! ( “Na-Ung”로 발음). 나는 이전에 Ngan Spa 또는 JoyLuckSpa로 알려진 Happy Day Spa를 운영합니다.

내 새 위치 : 7 Nguyen Tri Phuong

나는 이제 마사지와 매니큐어 서비스를 제공하는 고정 된 스파 위치를 다시 갖게되어 기쁩니다.

지난 10 년 동안 저는 명예로운 명성을 쌓았습니다. 많은 분들이 단골 손님으로 오신 것을 영광스럽게 생각합니다. 이 노력의 시간 동안 귀하의 지원에 감사드립니다.

내 서비스는 100 % 만족이 보장됩니다. 나는 내 이름과 명성을지지합니다. 나는 당신이 내 보살핌 아래에서 긴장을 풀고 재충전하기를 권장합니다. 세션을 예약 하시려면 저에게 이메일을 보내 주시거나 0935.664.121로 전화 주시기 바랍니다.

감사합니다!

지난 몇 년 동안 트립 어드바이저 후기를 읽어 보시기 바랍니다. 🙂


Chào mừng bạn

Chào mừng bạn Tôi tên là Ngân! Tôi điều hành Happy Day Spa, trước đây gọi là Ngân Spa hoặc JoyLuckSpa.

Tôi có một vị trí mới sạch sẽ! 7 Nguyen Tri Phuong

Tôi rất vui mừng chia sẻ rằng bây giờ tôi có một địa điểm spa cố định một lần nữa cung cấp dịch vụ mát-xa và làm móng.

Trong 10 năm qua, tôi đã phát triển một danh tiếng đáng nể. Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự khi có nhiều bạn là khách hàng thân thiết. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn trong những ngày thử thách này.

Dịch vụ của tôi được đảm bảo 100%. Tôi đứng đằng sau tên và danh tiếng của tôi. Tôi khuyến khích bạn thư giãn và nạp lại dưới sự chăm sóc của tôi. Vui lòng gửi email cho tôi nếu bạn muốn lên lịch cho một phiên, hoặc vui lòng gọi 0935.664.121.

Cảm ơn bạn!

Tôi khuyến khích bạn đọc các đánh giá trên TripAdvisor của tôi từ nhiều năm qua. 🙂

Contact

Please contact me via email or phone!

Reviews

I’ve been blessed with many kind reviews from customers over the years. Here is a small sample.